Soutěž o hasiče roku

HASIČ ROKU - Pravidla soutěže

I. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je TEMS s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
 2. Doplňková soutěž HASIČ ROKU (dále jen soutěž) je soutěží krásy, povahy a inteligence dobrovolných i profesionálních hasičů. Soutěž je úzce provázána se soutěží MISS Hasička ČeskoSlovensko.

II. Vyhlášení soutěže

 1. Pátý ročník soutěže je oficiálně vyhlášen 30. dubna 2017.
 2. Registrace účastníků soutěže bude probíhat do 13. června 2017 na internetových stránkách www.hasicroku2018.cz
 3. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole soutěže.
 4. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  1. základní kolo
  2. semifinále, casting
  3. hlasování
  4. soustředění
  5. finále

III. Podmínky pro účastníky soutěže

 1. Soutěže se může účastnit muž splňující uvedené podmínky:
  1. být dobrovolný hasič. Nutné je členství v některé zastřešující hasičské organizaci, například Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká asociace hasičských důstojníků, Profesní komora požární ochrany, Asociace velitelů HZS podniků atd. a to minimálně po dobu 12 měsíců.
  2. být profesionální hasič. Nutné je členství v některé zastřešující hasičské organizaci.
  3. dosažený věk 18 až 40 let aktuální s datem finálového kola
  4. občanství ČR
  5. čistý rejstřík trestů
  6. absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
  7. souhlas s event. účastí (v případě postupu) na základním kole, semifinále, finálovém galavečeru a produkci fotografií pro kalendář na rok 2018
 2. Předseda poroty může udělit výjimku.
 3. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

IV. Základní kolo

 1. Základní kolo soutěže proběhne formou výběru pořadatele na základě zaslaných přihlášek a fotografií účastníků.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat z došlých přihlášek účastníky pro semifinálové kolo, dle vlastního uvážení. Vybraní účastníci budou o postupu vyrozuměni e-mailem.

V. Semifinále, casting

 1. O termínu a místě konání castingu budou vybraní účastníci předem vyrozuměni a zároveň bude tato informace uvedena na webových stránkách soutěže.
 2. Pokud se semifinalista z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo castingu včas, bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje náhradník. Pořadí náhradníků určuje porota.
 3. Účastník je povinen doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazen.
 4. Pro casting a následné focení si s sebou účastník přinese:
  1. občanský průkaz
  2. kopii členského průkazu některé zastřešující hasičské organizace
  3. plavky
  4. psací potřeby
  5. další náležitosti, které budou uvedeny v e-mailu (dle čl. V, bodu 1),
 5. V prostorách semifinálového kola platí přísný zákaz nošení zbraní a vstupu se zvířaty.
 6. Na casting a focení rovněž platí zákaz vstupu doprovodu.
 7. Z castingu postupuje do finále cca 5 mužů ( 4 finalisté + 1 náhradník), kteří se účastní focení. Výběr mužů provádí porota. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.
 8. Postupující finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži HASIČ ROKU a prohlášení o splnění podmínek soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazen.

VI. Hlasování

 1. Hlasování o titul FERNET STOCK Hasič 2017 volí veřejnost.
 2. Vítěze ze 4 finalistů určuje veřejnost svým hlasováním.
 3. Hlasovat je možné prostřednictvím sms, e-mailem, facebooku nebo instagramu. Hlasovat můžete od července až do 3. listopadu 2017 do 12:00 hodin zde na www.hasicroku2018.cz nebo odesláním SMS zprávy nebo prostřednictvím facebooku a instagramu.
  1. Odesláním SMS zprávy odešlete 10 bodů pro vybraného hasiče. Za odeslání SMS účtuje operátor cenu za běžnou SMS zprávu dle tarifu hlasujícího. Počet odeslaných SMS není omezen. SMS zprávu zasíláte na číslo 720 001 073 ve tvaru HASIC mezera ČÍSLO MUŽE pro kterého hlasujete. Např. „HASIC 30“ je hlasovací SMS pro muže č. 30.
  2. Hlasováním na www.hasicroku2018.cz odešlete 1 bod pro vybraného hasiče. Z jedné e-mailové adresy můžete hlasovat jen jednou.
  3. Hlasováním na facebooku opět odešlete 1 bod pro vybraného hasiče. Fotografii muže označte symbolem „Líbí se mi“.
  4. Hlasováním na instagramu opět odešlete 1 bod pro vybraného hasiče. U fotografie, která bude zahrnuta do hlasování bude popisek „hlasování“. Fotografii hasiče označte symbolem srdce (tzn. líbí se mi).
 4. Hlasování bude ukončeno 3. listopadu 2017, Vyhlášení vítěze bude zveřejněno na galavečeru MISS HASIČKA ČeskoSlovensko 2017.
 5. Účastí na doprovodných akcí a hlasování v soutěži MISS HASIČKA vyjadřuje účastník svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů, fotografií a audiovizuálních záznamů pro potřeby pořadatele soutěže Miss Hasička společnost TEMS s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění účinném od 1. ledna 2015, za účelem poskytování služeb a produktů pořadatele a jeho partnerských firem. Dále účastník uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení pořadatele a jeho partnerských firem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

VII. Soustředění

 1. Hasiči postupující do finále se povinně zúčastní víkendového soustředění.
 2. Termín a místo konání soustředění bude upřesněno.
 3. V rámci soustředění proběhnou nácviky choreografie, výuka mluveného slova, apod.

VIII. Finálový galavečer

 1. Finále bude probíhat formou slavnostního finálového večera.
 2. Pokud se finalista z jakýchkoliv důvodů neodstaví na místo včas, bude vyloučen s okamžitou platností a účinností ze soutěže s pokutou ve výši 50.000,- Kč.
 3. V rámci finálového večera se účastník povinně zúčastní všech soutěžních disciplín
  1. rozhovor
  2. prezentace v plavkách
  3. volná disciplína
  4. přehlídka ve společenském obleku
 4. V rámci galavečera proběhne vyhlášení výsledků kategorie
  1. FERNET STOCK Hasič 2017
  2. HASIČ ROKU 2017 (volba poroty)
 5. Termín a místo konání galavečera je 3. listopadu 2017 v prostorách TOP hotelu Praha. Nácviky budou probíhat cca 2 dny předem – bude včas upřesněno.

VIII. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 2. Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu, či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru.
 3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
 4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některým z finalistů bude znamenat propadnutí dané ceny.
 5. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

IX. Odpovědnost

 1. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

X. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku.
 2. Soutěžící poskytuje organizátorovi oprávnění k užití fotografií, audiovizuálních záznamů a ostatních výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na soutěži Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017 všemi způsoby uvedenými v ust. § 71 zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je dále oprávněn poskytnout podlicenci. Celý výkon nebo jeho část bude zejména užit jako upoutávka nebo v rámci dokumentárního pořadu apod. týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností (ať již v tisku, na tiskových materiálech a reklamních plochách, kalendáři, v rozhlase, televizi, na internetu a podobně) a současně dává soutěžící souhlas k odvysílání svého výkonu na celoplošné televizní stanici (ať již v přímém přenosu nebo ze záznamu).
 3. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

XI. Uložení pravidel

Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.hasicroku2018.cz. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.Požární bezpečnost s.r.o.RosenbauerPoctivá limonádaFERNET STOCK

 

Renault Česká republikaSENCORKvětinářství Carmen Flora

 

Rádio Kiss ...be happy!KatkaAlarm RevueFireTV

 

Požáry.cz - ohnisko žhavých zprávHasičské novinyČasopis Požiarnik